Activitats


ACTIVITATS ORGANITZADES:

SEMINARIS INTERNS DE TREBALL:

– 23 de gener, 5 de març, 27 de maig, 17 de setembre i 17 de novembre de 2015; 19 de febrer, 26 d’abril i 9 de juny de 2016.

SEMINARIS PÚBLICS ORGANITZATS

– Seminari Assemblatges urbans: qüestionant la geografia crítica? Realitzat a l’Espai Contrabandos. Barcelona, 5 de març de 2015. Impartit per Núria Benach, Albert Arias i Jordi Selfa.

– Seminari Resiliències urbanes. Realizat a la Universitat de Barcelona. Barcelona, 27 de maig de 2015. Impartit per Núria Benach, Helena Cruz, Miguel Rubiales i Ismael Blanco.

– Presentació del volum 6 de la col·lecció «Espacios críticos»: Neil Smith. Gentrificación urbana y desarrollo desigual, de Luz Marina García Herrera i Fernando Sabaté Bel. Realitzada al Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA). Barcelona, 15 de setembre de 2015. Per Luz Marina García Herrera.

– Presentaciódel volum 7 de la col·lecció «Espacios críticos»: Horacio Capel. Pensar la ciudad en tiempos de crisis, de Núria Benach i Ana Fani Alessandri Carlos. Realitzada a l’Auditori del CERC, Pati Manning. Barcelona, 5 de maig de 2016. Per Núria Benach i Ana Fani Alessandri Carlos (Universidade de São Paulo).

– Conferència Por una teoría urbana crítica y radical. Realitzada a l’Auditori del CERC, Pati Manning. Barcelona, 5 de maig de 2016. Impartida per Núria Benach i Ana Fani Alessandri Carlos (Universidade de São Paulo).

SEMINARIS INTERNACIONALS ORGANITZATS

– Col·loqui internacional Capitalisme global i processos de regeneració urbana. Homenatge a Neil Smith. Realitzat al Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA). Barcelona, 14-16 de setembre de 2015. Organitzat per Abel Albet, Núria Benach.

– Seminari Internacional La crisi grega a debat. Capitalisme global, processos de despossessió i vida quotidiana. Realitzado al CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs). Barcelona, 16 de novembre de 2015. Impartit per Costis Hadjimichalis (Harokopio University, Atenes, Grècia), Dina Vaiou (National Technical University, Atenes, Grècia), Abel Albet.

– Seminari Internacional La justícia espacial i la ciutat. Realitzat al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Barcelona, 9 de juny de 2016. Impartit per Philippe Gervais-Lambony (Université de Paris-Ouest Nanterre) i Núria Benach.

DEBATS EN FORUMS CIUTADANS

Processos de regeneració urbana: el Raval. Fòrum ciutadà realitzat a l’Ágora Benítez (Barcelona), 16 de setembre de 2015. Organitzat per Abel Albet, Núria Benach.

Els efectes de la crisi de Grècia i les seves respostes. Fòrum ciutadà realitzat a l’Espai Obert. Barcelona, 17 de novembre de 2015. Amb Costis Hadjimichalis (Harokopio University, Atenes, Grècia), Dina Vaiou (National Technical University, Atenes, Grècia) i Núria Benach.

La justícia espacial i la ciutat. Taller-debat en fòrum ciutadà realitzat a l’Espai Contrabandos. Barcelona, 10 de juny de 2016. Amb Philippe Gervais-Lambony (Université de Paris-Ouest Nanterre), Isabelle Anguelovski (ICTA-UAB), Marc Dalmau (La ciutat invisible) i Abel Albet (Universitat Autònoma de Barcelona).

ENTREVISTES REALITZADES

– David Harvey (realitzada per Abel Albet i Núria Benach)

– Don Mitchell (realitzada per Luz Marina García Herrera)

– Tom Slater (realitzada per Luz Marina García Herrera i Álvaro Sevilla)

– Neil Brenner (realitzada per Álvaro Sevilla)

– Jean-Pierre Garnier (realitzada per Rosa Tello)

– Yi-Fu Tuan (realitzada per Joan Nogué)

– Horacio Capel (realitzada per Núria Benach)

– Maria Dolors Garcia Ramon (realitzada per Abel Albet i Maria Prats)

– Jordi Borja (realitzada per Anna Clua)

– Deborah Cowen (realitzada per Luz Marina García Herrera)

– Joe Doherty (realitzada per Luz Marina García Herrera)

– Anne Buttimer (realitzada per Núria Benach)

– Eric Clark (realitzada per Luz Marina García Herrera i Álvaro Sevilla)

TRADUCCIONS CIENTÍFIQUES AL CATALÀ/CASTELLÀ

– de Franco Farinelli, «Genealogía del confín. Espacio geográfico y espacio político en la cultura europea», (publicat a: Puentes de Crítica Literaria y Cultural, 3 (2014), pp. 38-46).

– de Franco Farinelli, L’invenzione della terra. Palermo: Sellerio, 2007 (traducció publicada com: La invenció de la Terra. Barcelona: Societat Catalana de Geografia, 2016).

– de Neil Smith, «Toward a Theory of Gentrification: A Back to the City Movement by Capital, not People», Journal of the American Planning Association, 45(4), 1979, pp. 538-548 (traducció publicada com «Hacia una teoría de la gentrificación. Un retorno a la ciudad por el capital, no por las personas», a Luz Marina García Herrera & Fernando Sabaté Bel, Neil Smith. Gentrificación urbana y desarrollo desigual. Barcelona: Icaria, 2015; pp. 148-190).

– de Neil Smith, «The Reassertion of Economics: 1990s Gentrification in the Lower East Side», International Journal of Urban and Regional Research, 23(4), 1999, pp. 638-653 (traducció publicada com «La reafirmación de la economía: La gentrificación del Lower East Side en la década de 1990» a Luz Marina García Herrera & Fernando Sabaté Bel, Neil Smith. Gentrificación urbana y desarrollo desigual. Barcelona: Icaria, 2015; pp. 114-147).

– de Neil Smith, «Toward a Theory of Uneven Development II: Spatial Scale and the See-saw of Capital», a Neil Smith, Uneven Development. Nature, Capital and the Production of Space. Oxford: Basil Blackwell, 1984; pp. 131-154 (traducció publicada com: «Hacia una teoría del desarrollo desigual II: la escala espacial y el vaivén del capital» a Luz Marina García Herrera i Fernando Sabaté Bel, Neil Smith. Gentrificación urbana y desarrollo desigual. Barcelona: Icaria, 2015; pp. 77-113).

– de Neil Smith, «Geopolitics: the Reassertion of Old World Geographies», a Neil Smith, American Empire. Rooselvelt’s Geographer and the Prelude to Globalization, Berkeley: University of California Press, 2003; pp. 273-292 (traducció publicada com: «Geopolítica: la reafirmación de las geografías del Viejo Mundo» a Luz Marina García Herrera i Fernando Sabaté Bel, Neil Smith. Gentrificación urbana y desarrollo desigual. Barcelona: Icaria, 2015; pp. 191-228).

– de Neil Smith, «Nature as Accumulation Strategy», Socialist Register, 43, 2007, pp. 16-36. (traducció publicada com: «La Naturaleza como estrategia de acumulación a Luz Marina García Herrera i Fernando Sabaté Bel, Neil Smith. Gentrificación urbana y desarrollo desigual. Barcelona: Icaria, 2015; pp. 229-263).

– de Neil Smith, «The Revolutionary Imperative», Antipode, 41(1), 2009, pp. 50-65 (traducció publicada com: «El imperativo revolucionario» a Luz Marina García Herrera i Fernando Sabaté Bel, Neil Smith. Gentrificación urbana y desarrollo desigual. Barcelona: Icaria, 2015; pp. 264-289).

– de David Harvey, «From space to place and back again: reflections on the conditions of postmodernity», a J. Bird (ed.) (1993), Mapping the futures: local cultures, global change. Londres: Routledge; pp. 3-29 (traduï com «Del espacio al lugar y de regreso: Reflexiones sobre la condición de la posmodernidad» a publicar durante 2018 a Abel Albet i Núria Benach (eds.), David Harvey. Geografía urbana radical. Barcelona: Icaria).

–  de David Harvey, »The «New Imperialism»: Accumulation by dispossession», Socialist Register, 2004(traduït com «El ‘nuevo imperialismo’: acumulación por desposesión» a publicar durant 2018 a Abel Albet i Núria Benach (eds.), David Harvey.Geografía urbana radical. Barcelona: Icaria).

–  de David Harvey, «Neoliberalism as creative destruction», Geografiska Annaler, 88 B(2), 2006; pp. 45-158 (traduït com «El neoliberalismo como destrucción creativa»,a publicar durant 2018 a Abel Albet i Núria Benach (eds.), David Harvey. Geografía urbana radical. Barcelona: Icaria).

– de David Harvey, «Notes towards a theory of uneven geographical development», a Spaces of Global Capitalism: Towards a Theory of Uneven Development. Londres: Verso, 2006; p. 69-116 (traduït com «Notas para una teoría del desarrollo geográfico desigual» a publicar durant 2018 a Abel Albet i Núria Benach (eds.), David Harvey. Geografía urbana radical. Barcelona: Icaria).

– de David Harvey, «Space as a key word», a Spaces of Global Capitalism: Towards a Theory of Uneven Development. Londres: Verso, 2006 pp.119-148 (traduït com «El espacio como palabra clave»a publicar durant 2018 a Abel Albet i Núria Benach (eds.), David Harvey. Geografía urbana radical. Barcelona: Icaria).

– de David Harvey, «Crisis, Geographic disruptions and the uneven development of political responses», Economic Geography 87(1), 2011, pp. 1-22; (traduït com «Crisis, disrupciones geográficas y el desarrollo desigual de las respuestas políticas», a publicar durant 2018 a Abel Albet i Núria Benach (eds.), David Harvey. Geografía urbana radical. Barcelona: Icaria).

– de David Harvey, «Cities or urbanization?», City, 1(1-2), 1996; pp. 38-61; (traduït com «¿Ciudades o urbanización?», a publicar durant 2018 a Abel Albet i Núria Benach (eds.), David Harvey.Geografía urbana radical. Barcelona: Icaria).

– de Jean-Pierre Garnier: Une ville, une révolution: La Havane. De l’urbain au politique (Introduction). París: Anthropos, 1973; pp. 9-21 (traducció publicada com: «Una ciudad, una revolución: La Habana. De lo urbano a lo político», a Rosa Tello (ed.) (2016). Jean-Pierre Garnier. Un sociólogo urbano a contracorriente. Barcelona: Icaria; pp. 75-87).

– de Jean-Pierre Garnier: «Villes nouvelles ou banlieues organisées?», Métropolis, 4, 1974, pp. 51-55 (traducció publicada com: «Ciudades nuevas o periferias organizadas», a Rosa Tello (ed.) (2016). Jean-Pierre Garnier. Un sociólogo urbano a contracorriente. Barcelona: Icaria; pp. 88-104).

– de Jean-Pierre Garnier: «Le dessous des cartes», a Brigitte Moulin i Françoise Plet (dirs.) (1991), Géographie et contestations. Autour de Raymond Guglielmo. París: Centre de Recherche sur les Espaces de Vie (CREV). (traducció publicada com: «El trasfondo de los mapas», a Rosa Tello (ed.) (2016). Jean-Pierre Garnier. Un sociólogo urbano a contracorriente. Barcelona: Icaria; pp. 105-123).

– de Jean-Pierre Garnier: «La critique radicale a-t-elle encore droit de Cité?», Espaces et Sociétés, 101-102 (2001): pp. 35-54» (traducció publicada com: La crítica radical, ¿tiene todavía derecho de admisión?», a Rosa Tello (ed.) (2016). Jean-Pierre Garnier. Un sociólogo urbano a contracorriente. Barcelona: Icaria; pp. 124-150).

– de Jean-Pierre Garnier: «Une violence éminemment contemporaine. L’espace public urbain comme scène ‘post-historique’», Espaces et Sociétés, 128-129 (2007): pp. 55-69 (traducció publicada com: «Una violencia eminentemente contemporánea. El espacio público urbano como escena ‘post-histórica’», a Rosa Tello (ed.) (2016). Jean-Pierre Garnier. Un sociólogo urbano a contracorriente. Barcelona: Icaria; pp. 151-171).

– de Jean-Pierre Garnier: «La ‘société du risque’: une peur qui rassure?», Réfractions, 19 (2007-08): pp. 7-18 (traducció publicada com: «La ‘sociedad del riesgo’: ¿un miedo que tranquiliza?», a Rosa Tello (ed.) (2016). Jean-Pierre Garnier. Un sociólogo urbano a contracorriente. Barcelona: Icaria; pp. 172-188).

– de Jean-Pierre Garnier: «L’espace urbain, l’État et la petite bourgeoisie intellectuelle: la radicalité critique en question», Divergences 2. Revue libertaire internationale en ligne, 32 (7 d’octubre de 2012 (traducció publicada com: «El espacio urbano, el Estado y la pequeña burguesía intelectual: la radicalidad crítica en cuestión», en Rosa Tello (ed.) (2016). Jean-Pierre Garnier. Un sociólogo urbano a contracorriente. Barcelona: Icaria; pp. 189-201).

– de Yi-Fu Tuan: «Space and Place: Humanistic Perspective», Progress in Geography, 6 (1974); pp. 211-252 (traduït com «Espacio y lugar: perspectiva humanística» a publicar a Joan Nogué (ed.). Yi-Fu Tuan. Geografía humanística. Barcelona: Icaria, 2018).

– de Yi-Fu Tuan: «Language and the Making of Place: A Narrative-Descriptive Approach», Annals of the Association of American Geographers, 81(4), (1990); pp. 684-696. (traduït com «El lenguaje y la producción de lugar: Un enfoque descriptivo-narrativo» a publicar a Joan Nogué (ed.). Yi-Fu Tuan. Geografía humanística. Barcelona: Icaria, 2018).

– de Yi-Fu Tuan: «Desert and Ice: Ambivalent Aesthetics» a Salim Kemal i Ivan Gaskell (eds.) (1993). Landscape, Natural Beauty and the Arts. Cambridge: Cambridge University Press; pp. 139-157. (traduït com «Desierto y hielo: estética ambivalente» a publicar a Joan Nogué (ed.) Yi-Fu Tuan. Geografía humanística. Barcelona: Icaria, 2018).

– de Yi-Fu Tuan: »Community, Society, and the Individual», Geographical Review, 92(3), (2002); pp. 307-318. (traduït com «Comunidad, sociedad e individuo» a publicar a Joan Nogué (ed.) Yi-Fu Tuan. Geografía humanística. Barcelona: Icaria, 2018).

– de Yi-Fu Tuan: »The Good Inherit the Earth» a Stephen Daniels, Dydia DeLyser, J. Nicholas Entrikin y Douglas Richardson (eds.) (2011). Envisioning Landscapes, Making Worlds. Londres: Routledge; pp. 127-140. (traduït com «Los buenos heredan la Tierra» a publicar a Joan Nogué (ed.) Yi-Fu Tuan. Geografía humanística. Barcelona: Icaria, 2018).

– de William Bunge: «The First Years of the Detroit Geographical Expedition: A Personal Report», Field Notes. Discusssion paper no. 1. (Detroit: The Society for Human Exploration, 1969); pp. 1-59. (traduït com «Los primeros años de la Expedición Geográfica de Detroit. Un relato personal» a publicar a Núria Benach (ed.) William Bunge. Tras las huellas de las expediciones geográficas. Barcelona: Icaria, 2017).

– de Ronald J. Horvath: «The «Detroit Geographical Expedition and Institute» Experience», Antipode, 3(1), 1971; pp. 73-85. (traduït com «La experiencia del Instituto y Expedición Geográficos de Detroit» a publicar a Núria Benach (ed.) William Bunge. Tras las huellas de las expediciones geográficas. Barcelona: Icaria, 2017).

– de William Bunge & R. Bordessa: The Canadian Alternative: Survival Expeditions and Urban Change. Geographical monographs, 2. Toronto: York University, 1975. (traduït com «Christie Pits. Paisajes ocultos y fuerzas invisibles del cambio» a publicar a Núria Benach (ed.) William Bunge. Tras las huellas de las expediciones geográficas. Barcelona: Icaria, 2017).

– de Andy Merrifield: «Situated knowledge through exploration. Reflections on Bunge’s ‘Geographical Expeditions’», Antipode, 27(1), 1995; pp. 49-70 (traduït com «El conocimiento situado a través de la exploración. Reflexiones sobre las «expediciones geográficas» de Bunge» a publicar a Núria Benach (ed.) William Bunge. Tras las huelals de las expediciones geográficas. Barcelona: Icaria, 2017).

– de Cindi Katz: «The Expeditions of Conjurers: Ethnography, Power, and Pretense», a Diane L. Wolf. Feminist Dilemmas in Fieldword. Boulder: Westview Press, 1996; pp. 170-184 (traduït com «Las expediciones de los conjuradores: etnografía, poder y pretensión» a publicar a Núria Benach (ed.) William Bunge. Tras las huellas de las expediciones geográficas. Barcelona: Icaria, 2017).

– de Nik Heynen: «Marginalia of a revolution: naming popular ethnography through William W. Bunge’s Fitzgerald», Social & Cultural Geography, 14(7), 2013; pp. 744-751 (traduït com «Marginalia sobre una revolución: Poniéndole nombre a una etnografía popular a través de Fitzgerald de William W. Bunge» a publicar a Núria Benach (ed.) William Bunge. Tras las huellas de las expediciones geográficas. Barcelona: Icaria, 2017).

– de Richard Heyman: «’Who´s Going to Man the Factories and be the Sexual Slaves if we all get PhDs?’. Democratizing Knowledge Production, Pedagogy, and the Detroit Geographical Expedition and Institute», Antipode, 39(1), 2007; pp. 99-120 (traduït com «¿Quienes se encargarán de las fábricas y serán las esclavas sexuales si todos tenemos doctorado? Democratización del conocimiento, pedagogía y la expedición e instituto geográficos de Detroit» a publicar a Núria Benach (ed.) William Bunge. Tras las huellas de las expediciones geográficas. Barcelona: Icaria, 2017).

– de Ronald J. Horvath: (2013). «Radical Geographical Research and Pedagogy: The Detroit Geographical Expedition and Institute in 1969» (traduït com «La investigación y la pedadogía geográfica radical» a publicar en Núria Benach (ed.) William Bunge. Tras las huellas de las expediciones geográficas. Barcelona: Icaria, 2017).

PARTICIPACIÓ :

2014

BENACH, Núria (2014) Participació comitè científic/organitzador del XIII Coloquio Internacional de Geocrítica. El control de los espacios y espacios de control. Organitzat por Geocrítica – Universitat de Barcelona

BENACH, Núria (2014). Conferència invitada «A propòsit de l’smart city de Barcelona. De què parlem i de què podriem estar parlant». Jornada Barris Cooperatius. Ciutat Comuna. Can Batlló, Barcelona, 4 d’abril.

BENACH, Núria (2014). Conferencia invitada «Pensar a Cidade Contemporânea em suas metamorfoses» Congreso inernacional Paradoxos do Espaço Urbano Contemporâneo. Organitzat por USAP – Universidade de São Paulo (Brasil).

BENACH, Núria (2014). Conferència invitada «Radical geography at a time of crisis (A Spanish perspective)». Congrés internacional: Radical Geography Seminars. Organitzat per la Harokopio University, Atenes (Grècia).

BENACH, Núria (2014). Conferència invitada «Resistências e Lutas na Cidade» Congrés inernacional Paradoxos do Espaço Urbano Contemporâneo. Organitzat per USAP – Universidade de São Paulo, Campus de São Carlos (Brasil); 6 de novembre.

BENACH, Núria (2014). Conferenciant invitada «¿Smart city, significa pensar en las personas?». Acte organitzat pel Seminari d’Investigació del GESP. São Paulo (Brasil), 5 de novembre.

BENACH, Núria (2014). Ponència invitada «Sociedades rotas». XII Coloquio y Trabajos de Campo del Grupo de Geografía Urbana, Asociación de Geógrafos Españoles. Madrid.

BENACH, Núria i TELLO, Rosa (2014). Ponència invitada «Quel centre pour quelle marge? Création de centralité alternative à valeur d’usage versus centralité d’échanges», al Congrés internacional Les marges urbains en question. Catégorisations, qualifications. Organitzat pel GDRI MARGMED.CITERES-EMAM. Université de Tours François-Rabelais, Tours (França).

ESPIÑEIRA, Keina; FERRER-GALLARDO, Xavier; ALBET-MAS, Abel (2014). «Shots from the Spanish-Moroccan Border: Contested Visualizations of the Euro-African Borderscape». Comunicació presentada al First ABS World Conference. Post-Cold War Borders: Global Trends and Regional Responses. Organitzat per l’Association for Borderlands Studies. Joensuu (Finlàndia) i Sant Petersburg (Rússia), 9-13 de juny.

FERRER-GALLARDO, Xavier; ALBET-MAS, Abel (2014). «Concrete Blocks and Border Checks: 300 Years of Conflict between Gibraltar and Spain» a EUBORDERREGIONS Conference. Borders, Regions, Neighborhoods: Interactions and Experiences at EU External Frontiers. Organitzat per EUBORDERREGION consortium, Peipsi Center for Transboundary Cooperation i the Centre for EU-Russia Studies at the University of Tartu. Tartu (Estònia), 27-28 de novembre.

FERRER-GALLARDO, Xavier; ALBET, Abel; ESPIÑEIRA, Keina (2014). «Mediterranean Neighbourhood and the Bordering of the European Union» a Sharing Knowledge Assets: Interregionally Cohesive Neighborhoods (SEARCH) Project. Final Academic Conference. Organitzat per SEARCH Project i l’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed). Barcelona, 10-11 de febrer.

GARCIA-RAMON, Maria-Dolors (2014) «Women assess rurality. a tailored rural idyll», International scientific conference on women in rural areas: labour markets, images, policies. Berlín, 13-14 març.

GARCIA-RAMON, Maria-Dolors (2014). «O mundo rural em Espanha: uma perspectiva das mulheres profissionais» II Segundo Congreso Internacional de Género y Sexualidades, Universidad de Rondonia Porto Velho, Brasil, octubre

GARCIA-RAMON, Maria-Dolors (2014). Conferència Inaugural «Postcolonialismo y encuentro cultural: la aportación de los relatos de viaje de mujeres», a II Congreso Internacional de Género y Sexualidades, Universidade de Rondonia-Porto Velho (Brasil), octubre.

GARCIA-RAMON, Maria-Dolors (2014). Conferència invitada «Geografía, espacio y género: una perspectiva internacional y desde España», en el Ciclo de Palestras Urbanas, Universidade Federal de Rio Grande, Rio Grande (Brasil), octubre.

LLADÓ, Bernat (2014).Conferenciant invitat «Mapas y laberintos». Acte celebrat al I Seminario Internacional Territorios Difíciles (Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Sevilla). Sevilla, 30-31 d’octubre.

TELLO, Rosa; BENACH, Núria; VALDOSKI, Fabiana i FONT, Núria (2014). Conferència invitada «Inegalités socio-espatiales dans un contexte de crisis economique et de politiques neoliberales a Barcelone». Congreso internacional Politiques urbaines et production des inégalités socio-espatiales en Méditerranée à l’heure néoliberale. Tendances de fond et évolutions en cours. Organitzat per la Université de Tours François-Rabelais, 28-29 març.

ZUSMAN, Perla (2014). Conferència invitada «La difusión de los paisajes nacionales y la reinvención del territorio nacional». Paisaje Urbe 8: Paisaje, Territorio y Sustentabilidad. Red Argentina del Paisaje, Universidad de Palermo, Buenos Aires (Argentina), 29 d’abril.

ZUSMAN, Perla (2014). Conferència invitada «Los silencios y el espacio. Hacia la construcción de una geografía histórica polifónica». VI Jornadas de Historia de la Patagonia, Cipoletti (Argentina), 14 de novembre.

ZUSMAN, Perla (2014). Conferència invitada «Los silencios y la geografía histórica latinoamericana». XII Ciclo de Conferencias del Departamento de Geografía. Geografías Históricas y políticas de América. Universidad Nacional de Bogotá, Bogotá (Colòmbia), 5 de novembre.

ZUSMAN, Perla (2014). Conferència invitada «No solo el reposo configura geografías. Una mirada desde el Sur sobre las ideas geográficas y su movilidad el marco del sistema mundo». Simpósio da Comissão de História da Geografia da União Geográfica Internacional «Circulação das Ideias e História dos Saberes Geográficos: Hierarquias, Interações e Redes», Rio de Janeiro (Brasil), 16 de novembre.

2015

ALBET, Abel (2015). «Cinquanta anys de la publicació del primer volum de la ‘Geografia de Catalunya’ (Editorial Aedos). Reflexions des del pensament geogràfic». Conferència impartida a l’Institut d’Estudis Catalans; acte organitzat per la Societat Catalana de Geografia. Barcelona, 26 de març de 2015.

ALBET, Abel: «Actualización de conocimientos geográficos a nivel de secundaria y bachillerato y para el acceso a la universidad». Conferència impartida en el marc de la X Jornada de innovación didáctica para secundaria, bachillerato y acceso a la universidad. Organitzat per Editorial Vicens Vives, Barcelona, 11 de març de 2015.

BENACH, Núria (2015). Conferència de presentació del llibre ‘Espacios públicos, genero y diversidad’, de M.D. Garcia Ramon, A, Ortiz i M. Prats. Acte organitzat per la Societat Catalana de Geografia i celebrat a Barcelona, 10 de febrer.

BENACH, Núria (2015). Conferència invitada «L’impacte dels fluxes turístics sobre el significat dels espais urbans» Congrés Turisme: perspectives locals i tendències globals. Organitzat pel CIDOB – Centre d’investigació, docència, documentació i divulgació de relacions internacionals i desenvolupament, Barcelona, 21 de maig.

BENACH, Núria (2015). Conferenciant invitada «De la desigualdad social a la justicia espacial». Acte organitzat pel Seminário ‘Justiça espacial e o direito à cidade’, a la Universidade de São Paulo. São Paulo (Brasil), 7 de desembre.

BENACH, Núria (2015). Conferenciant invitada «Vallcarca, una geografia humana». Acte organitzat pel Taller Temàtic Habitatge i Rehabilitació (Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya). Barcelona, 22 d’octubre.

BENACH, Núria i FONT, Núria (2015). Comunicació «Barcelona smart city: new oil for the urban growth machine» International Annual Meeting Association of American Geographers, Chicago (Estats Units).

ESPIÑEIRA, Keina; FERRER-GALLARDO, Xavier; Abel ALBET-MAS, Mireia GARCIA-GONZÀLEZ (2015). Presentació de The Colour of the Sea. A Filmic Border Experience in Ceuta. Documental realitzat en el marc de l’Euborderscapes Research Project. EUBORDERSCAPES Conference. Policy & Impact Conference. Borders and Bordering in Contemporary Europe. Organitzat per EUBORDERSCAPES consortium, The Centre for Research on Migration, Refugees and Belonging (CMRB) i University of East London (UEL). Londres (Regne Unit), 11 de novembre de 2015

FERRER-GALLARDO, Xavier; Abel ALBET-MAS, Mireia GARCIA-GONZÀLEZ (2015). «Queuing, Working and Commuting: Geopolitical Conflict and Everyday Life in the Spanish-Gibraltarian Border» a EUBORDERSCAPES Conference. Policy & Impact Conference. Borders and Bordering in Contemporary Europe. Organitzat per EUBORDERSCAPES consortium, The Centre for Research on Migration, Refugees and Belonging (CMRB) i University of East London (UEL). Londres (Regne Unit), 10-12 de novembre.

GARCIA-RAMON, Maria-Dolors (2015), presentació de pòster «Genero, trabajo y sostenibilidad de la vida en el medio rural» a XXIV Congreso de la Asociación de Geógrafos Españoles, Zaragoza, octubre.

GARCIA-RAMON, Maria-Dolors (2015). «Beyond women’s emancipation: work and life ustainibility in rural Spain» «Gendered ruralities in a global countryside» IGU Gender Comission Workshop on «Gendered Rights to the City: Intersections of Identity and Power» Milwaukee, Abril.

GARCIA-RAMON, Maria-Dolors (2015). «Gendered ruralities in a global countryside», Annual Meeting of the Association of American Geographers, Sesión «New voices in Rural geography» Chicago, abril

GARCIA-RAMON, Maria-Dolors (2015). Conferència inaugural «Geografía, espacio y género: una perspectiva internacional» al Primer Seminario Internacional de Espacio y Género, Universidad Nacional Autónoma de México, Mexico DF; abril.

GARCIA-RAMON, Maria-Dolors (2015). Conferència invitada «El encuentro colonial y los relatos de viajeras: una visión desde la geografía», a l’Instituto de Geografía, Universidad Nacional Autónoma de México, Mexico DF; abril.

LLADÓ, Bernat (2015).Conferenciant invitat«Pensar geogràficament l’obra de Joan Vilacasas». Acte celebrat al Museu d’Art de Sabadell en motiu de l’exposició «Joan Vilacasas. Viatges siderals». Sabadell, 5 de febrer.

LLADÓ, Bernat (2015).Conferenciant invitat «Reflexions sobre l’espai públic». Acte organitzat en el marc del Màster d’Estudis Territorials i de la Població de la Universitat Autònoma de Barcelona i celebrat en el Casal Pere Quart. Sabadell, 23 d’octubre.

LLADÓ, Bernat (2015). Seminari impartit «Història política dels mapes, 1». Acte organitzat pel Grup Sociologia de la Religió, del Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Bellaterra, 1 de desembre.

ZUSMAN, Perla (2015). Conferència invitada «Espacio, tiempo y sociedad». Especialización en la Enseñanza de las Ciencias Sociales con mención en Historia, Geografía y Formación Ética y ciudadana, Universidad Nacional de Córdoba (Argentina), 15, 16 i 17 d’octubre.

ZUSMAN, Perla (2015). Conferència invitada «Los conceptos de territorio y paisaje en tiempos posmodernos y de globalización». Universidad Nacional de Tucumán (Argentina), 21-22 d’octubre.

ZUSMAN, Perla (2015). Conferència invitada «Un recorrido por las ideas sobre el ambiente y el territorio». Maestría en políticas ambientales y territoriales, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires (Argentina), 7 de març.

ZUSMAN, Perla (2015). Conferenciant invitada «Modernidad, posmodernidad y resignificación de conceptos en Geografía» Doctorado en Filosofía y Letras, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Sede Tilcara, Jujuy (Argentina). 17 al 22 d’agost.

ZUSMAN, Perla (2015). Organització del Seminario Abierto: Cultura, Naturaleza y Territorio. Interrogantes Teóricos y Metodológicos. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires, Argentina, 14 i 15 de desembre.

ZUSMAN, Perla (2015). Participació a la Mesa Redonda Del comercio libre a la soberanía tecnológica. Los desafíos para las humanidades. Presentació del treball: «La cultura digital. Derivaciones de su espacialidad». Primeras Jornadas Académicas Interdisciplinarias: Los desafíos de las Humanidades en relación a la información socialmente necesaria. Organizat per la Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires (Argentina), 9 de novembre.

ZUSMAN, Perla (2015). Participació a la Mesa Redonda La espacio temporalidad de los territorios. Presentació del treball: «Espacio y tiempo. Encuentros a través de dispositivos metodológicos». Seminario Abierto. Cultura, Naturaleza y Territorio. Interrogantes Teóricos y Metodológicos. Organitzat per la Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires (Argentina), 15 de desembre.

ZUSMAN, Perla; GÄBLER, K. (2015). Ponència invitada: «Landnahme: Comments from the perspective of social constructivism». Al Workshop «Kapitalistische Landnahme in Nord und Süd». Organitzat pel DFG Kolleg «Postwachstumsgesellschaften» en el marc de les activitats del Programa de Investigación Sociedades en Decrecimiento. Friedrich-Schiller-Universität, Jena (Alemania), 11 de maig.

2016

ALBET, Abel: Membre del comitè organitzador d’«Euborderscapes. 3rd Scientific Conference». Organitzat pel Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona i el Projecte Europeu Euborderscapes. Barcelona, 28-29 de gener de 2016.

ALBET, Abel: Moderador (chair) de la sessió «Utopías: experiencias y proyectos fracasados»,en el marc del «XIV Coloquio Internacional de Geocrítica. Las utopías y la construcción de la sociedad del futuro» (2-7 de maig de 2016), organitzada pel Grupo Internacional Geocrítica de la Universidad de Barcelona; Barcelona, 5 de maig de 2016.

BENACH, Núria (2016). Conferenciant invitada «Escultura a l’horitzó: skylines ideològics de Barcelona». Acte organitzat per l’Ajuntament de Barcelona i celebrat a La Virreina-Centre Imatge. Barcelona, 13 d’abril.

GARCÍA-HERRERA, Luz Marina; SABATÉ-BEL, Fernando y ARMAS-DÍAZ, Alejandro (2016). «Production of space, neoliberal strategies and social struggles: The case of Canary Islands in Spain», Panel 4 Workshop: «From the Rights to the City to the Rights to Nature: New urban struggles and resistances». Congrés internacional Rights to Nature. Tracing alternative political ecologies to the neoliberal environmental agenda. Cambridge: University of Cambridge (Regne Unit), 23-24 de juny.

GARCIA-RAMON, Maria-Dolors (2016). Conferència inaugural «Geography and Gender, an international perspective from Spain», Congrés Internacional Write Your Role: Undestanding and Breaking Down Gender Roles, organitzat per EGEA i Council of Europe, Universidad Pablo Olavide, Sevilla; maig.

LLADÓ, Bernat (2016).Conferenciant invitat «Art i cartografia». Acte organitzat en el marc del Cicle «Relats contemporanis» i celebrat a l’Escola Illa. Sabadell, 16 de març.

LLADÓ, Bernat (2016).Organitzador del curs «Història dels territoris ideals: de Caín a Thoreau», celebrat a l’Ateneu Alliance Française de Sabadell. Sabadell, febrer-març.

LLADÓ, Bernat (2016).Seminari impartit «Història política dels mapes, 2». Acte organitzat pel Grup Sociologia de la Religió, del Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Bellaterra, 29 de març.