Objectius


Tot plegat s’expressa a múltiples escales i escenaris; p.ex., des de les implicacions espacials de la mobilitat del capital a l’impacte dels moviments migratoris a les societats d’acollida, de l’escalfament global i els seus efectes devastadors a nivell local, a les revoltes socials en protesta per les polítiques neoliberals. Són processos de gran magnitud i gravetat que ja són objecte de múltiples estudis empírics però que sovint es veuen mancats de les bases teòriques necessàries, tant per la urgència de donar-los a conèixer (p.ex., estudis sobre l’impacte local de les migracions que no contenen un marc conceptual general explicatiu) com per l’absència d’instruments analítics adients a un món en transformació (p.ex., l’aplicació de conceptes propis de la morfologia urbana clàssica a noves realitats metropolitanes que poc tenen a veure amb les formes preexistents). Aquesta inadequació no és tant producte de la manca de reflexions solvents ans de que aquestes tendeixen a oferir visions parcials i poc integrades i, sobretot, perquè molt sovinnt no consideren la perspectiva espacial, imprescindible per tal d’abordar amb èxit l’anàlisi d’uns canvis que tenen en l’espai, més que mai, el seu instrument i el seu objectiu.

Així doncs, han de canviar-se tant les preguntes com les respostes. És per això que aquest projecte es proposa contribuir a dotar del vocabulari adequat a aquestes preguntes i respostes, és a dir, plantejar les bases d’un marc conceptual que faciliti o enriqueixi futures investigacions empíriques de diversa índole que incorporen la dimensió espacial com una variable explicativa imprescindible.

Els objectius específics són dos. Per un cantó, una crítica dels temes d’anàlisi habituals, molts dels quals, tot i que estan consolidats, ja no responen a la situació actual (p.ex., les teories del desenvolupament, del progrés i del creixement econòmic). Alhora, hi ha nous temes emergents davant dels quals no es té prou perspectiva temporal com per valorar-ne la seva importància (p.ex., les conseqüències socials i ambientals de les noves tecnologies energètiques). En segon llocs, es pretén contextualitzar, relacionar i comparar els conceptes clau que fixen les teories, verificant la validesa tant dels que tenen una llarga tradició i són habitualment utilitzats, com dels que encara no están consolidats. En aquest sentit, l’anàlisis de les representacions visuals i cartogràfiques poden ser un element clau d’estudi donada la seva capacitat de fixar categories i determinar interpretacions.

La investigació es durà a terme mitjançant una anàlisi bibliogràfica transdisciplinar, entrevistes a experts, i debats en seminaris internacionals.