Objectius


El pla de treball a realitzar en el periode 2014-2016 segueix les tres línies de recerca que el grup té ja encetades d’ençà que va començar la seva activitat: l’obra dels principals autors internacionals que poden ser qualificats com a pensadors espacials crítics, la revisió conceptual i teòrica de les interpretacions del canvi global, i la teoria urbana crítica.

a) L’anàlisi del pensament espacial crític a partir de l’obra i la biografia intel·lectual dels principals autors del panorama internacional ha estat un dels eixos centrals del grup des que es va iniciar la col·lecció editorial «Espacios críticos» el 2010. En el periode de recerca que s’obre, pretenem continuar amb aquest treball, aprofundint en l’obra de diversos autors clau que, per motius diferents, no són prou coneguts i no estan prou difusosos en el nostre àmbit.

b) El treball d’elaboració teòrica i discussió bibliogràfica destinat a repensar els conceptes i les teories per abordar el canvi global, és a dir, de les interpretacions dels canvis accelerats del món que es produeixen a totes les escales i que estan marcats per uns processos d’intensificació dels processs i de creixent desquilibri territorial.

c) les noves teories de la ciutat i del fet urbà relacionades amb la complexa problemática derivada de la urbanització planetària, sobretot a partir del que en el món anglo-saxó es ve coneixent com a «critical urban theory» que recull, sintetitza i supera les aportaciones produïdes en d’altres àmbits geogràfics. Per bé que per teoria urbana crítica es pugui entendre qualsevol aproximació al fet urbà que en contempli el seu caràcter social i politic, incloent la crítica de les lectures hegemòniques de la ciutat, les actuals circumstàncies derivades d’un context globalitzat, neoliberalitzat i financiaritzat, fan que calgui constantment elaborar i reelaborar les aproximacions existents al fet urbà.

Una part de la nostra recerca, a més, partirà d’aquests treballs per avaluar com s’adapten i funcionen en el nostre context i assajarà d’aplicar-los en casos concrets per demostrar la seva capacitat interpretativa, posant l’èmfasi en una aproximació que inclogui totes les escales geogràfiques, de la global a la quotidiana. En particular, i continuant amb recerques ja endegades, la nostra participació en el projecte sobre «Marges Urbans» liderats per la Universitat de Tours (França) ens permet anar provant i aplicant molts d’aquests conceptes a barris no centrals (en el sentit econòmic) de la ciutat de Barcelona. El projecte estarà viu fins el 2016 i, a més, l’anàlisi comparativa amb altres ciutats de l’entorn mediterrani, que és el que es persegueix, pot aportar moltes claus que contribueixin des d’una perspectiva «no hegemònica» a la teoria urbana crítica. Fruit d’aquesta recerca s’ha publicat ja un llibre, i durant el periode que ens ocupa és previst de publicar al menys dos articles en revistes destacades.

De la mateixa manera, la recerca en barris en situacions extremes com els que han sofert la desvastació per catàstrofes naturals com a Haití pot aportar elements valuosos per entendre les dinàmiques positives i tambe les dificultats de posar en pràctica processos de participació en els barris. El cas d’Haiti ja ha donat lloc a la publicació el 2014 d’un informe de diagnòstic socio-urbà, «An’n pase ansanm pou Mayard». Diagnostic socio-urbain du quartier de Mayard Jacmel (Haïti), amb la col·laboració de l’Ajuntament de Jacmel en el marc de la nova política de descentralització i governança impulsada pel govern haitià amb la col·laboració de Nacions Unides-Habitat. S’espera poder continuar amb la recerca en aquests propers anys, contribuint no només a la necessària cooperació internacional en situacions d’extrema gravetat sinó alimentant també l’elaboracio teòrica sobre les dinàmiques socials e identitàries als barris en dificultats, tant en països en processos de desenvolupament com en entorns més propers on la desafectació amb els representants polítics en relació a decisions d’implementació de plans urbanístics són focus de conflicte social constant. La revisió, anàlisi i aplicabilitat del coneixement de les visions de l’espai des de perspectives crítiques ens ofereixen una oportunitat per tal de articular propostes innovadores per tal de permetre avançar en el desenvolupament d’espais i societats més equitatius i sostenibles. 

Finalment, l’activitat del grup es completaria amb la participació en un projecte (actiu fins el 2015) sobre construcció de la imatge pública de l’exercici de la prostitució, atenent especialment a l’ús de les noves tecnologies en aquesta professió i la manera com això redefineix les fronteres d’allò públic i allò privat, de la ciutat marginal i de la ciutat benestant, creant nous espais de conflicte i de debat al voltant de relacions de poder i de gènere.